شنبه الی چهارشنیه۹ الی ۱۷
پنجشنبه۹ الی ۱۳
جمعه تعطیل
تعطیلات رسمیتعطیل